Privacy Policy

Personuppgiftspolicy för kunder, leverantörer och intressentkontakter

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer gällande Dataskyddsförordning(GDPR).
Den information du lämnar, samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsinformation, adressbaserad profilering och som är databaserad på användningen av digitala tjänster.

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering samt i förekommande fall av våra partners för att anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till ert företag.
Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida.

Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att du återkallat ditt samtycke. Du kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om dig. Detta sker skriftligt enligt rutin.

För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vår företrädare GDPR@yokohama.se

 

 

Information about our organization’s processing of personal data:

This personal data policy is for those who contact us or have contact with us by phone, email, web page or otherwise provide their personal information to us. The processing of personal data follows the applicable Data Protection Ordinance (GDPR).
Our company keeps a record of its customers and users who have registered or bought something from us. The register contains personal information such as name, social security number, postal address, telephone number, electronic addresses, delivery and payment and purchase information, address-based profiling, and data based on the use of digital services.
The information is used by us for billing, information and delivery of products, as well as marketing and as a basis for statistics and product development. The information can be used to enable us and, where appropriate, our partners, to customize content, ads and offers.
The data is analyzed and grouped for selection, prioritization and planning of contacts with the customer / user. To the data, one or more markers are linked to what type of web service and marketing communication targeted to the user, so-called profiling.
Our organisation’s customers and registered users agree that marketing can be via mail, phone, or e-mail and text as well as other digital channels.
Personal data can be disclosed to our organisation’s partners. Personal data are disclosed to the Authority only where required by law or by authority decision.

Personal data is always stored for a specific purpose and deleted for a certain period after the business relationship has ended or you have withdrawn your consent. You can also request correction / deletion of any incorrect information or request in writing information about the personal data we stored about you. This is done in writing according to routine.
All users are entitled to withdraw consent without charge, request correction / deletion of any incorrect data or request a registry extract in writing.

In order to protect personal data, we have appropriate physical, technical and organizational security measures for the handling and transmission of personal data, including appropriate security measures to protect such data from accidental or unlawful destruction, accidental loss, misuse, modification, unauthorized disclosure or access and any other illegal forms of processing. Further information and requests for information about our personal data management are provided by our representative GDPR@yokohama.se